Nacházíte se zde: Úvod > Spotovní areál Lhotka

 


 

 

 


 

Provozní řády sportoviště + ceník


Provozní řád klubovny sportoviště ve Lhotce

Všichni uživatelé prostor klubovny jsou povinni dbát následujících zásad:

 • Udržovat čistotu a pořádek.
 • Šetřit volně přístupný inventář, který je určen k volnému používání.
 • Rychlovarnou konvici po použití odpojit ze sítě.
 • Umýt, utřít a uklidit použité nádobí.
 • Dbát zvýšené opatrnosti při používání krbových kamen, nezakrývat je jinými předměty ani na ně cokoliv odkládat.
 • Zachovávat hlučnost na co nejnižší úrovni, ve všech prostorách budovy i jejím okolí. Při užívání klubovny v noci je nutno dodržovat noční klid v době od 22:00 do 06:00 hod.
 • Vpouštět pouze osoby známé, a zamezit vstupu cizích osob.
 • Dodržovat obecně platné normy, zejména bezpečnostní, hygienické a protipožární.

 • V celé budově je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

Povinnosti odpovědné osoby:

 • Před odchodem osobně zkontrolovat uzavření oken, vody včetně WC (zda neprotéká), odpojení rychlovarné konvice ze sítě a uzavření plynu k plynovému sporáku. Ověřit, zda nejsou v prostorách klubovny zapomenuté věci, zhasnout světla a uzamknout vchodové dveře.
 • Zajistit dodržování tohoto provozního řádu, podepsat se v knize převzetí a s seznámit s ním všechny účastníky.
 • Neprodleně oznámit případné závady na instalacích, poškození inventáře, či jiné mimořádné události správci areálu (viz kontakty).

UPOZORNĚNÍ:

 • Ve všech venkovních prostorách sportoviště je zakázáno používat reprodukovanou a živou reprodukovanou hudbu.  Je taktéž zakázáno volné pobíhaní psů. Ve všech prostorách sportoviště je nutno dodržovat noční klid v době od 22:00 do 06:00 hod.

 • Za úmyslné poškození budovy, zařízení budovy nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu, či nedodržováním herních pravidel nese odpovědnost v plné výši osoba, která provozní řád nedodržela.

Kontakty: správce areálu p. Mičulka Milan - 724 076 947

                 obecní úřad Lhotka - 558 661 850

                 policie ČR - 158, 112,

                 záchranná zdrav. služba - 155, 112

                 hasičský záchranný sbor - 150, 112

Děkujeme Vám, že provozní řád dodržujete.

 

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce Lhotka, tj. dnem 17. 9. 2015.

 

 


Provozní řád multifunkčního hřiště ve Lhotce

 

1. Vstup na multifunkční hřiště je povolen pouze v určené době, po dohodě se správcem:

2. Multifunkční hřiště je možné využít na různé typy míčových her, např. volejbal, nohejbal, florbal, fotbal, basketbal, házená aj.

3. Na hřišti je zakázáno:

 • poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení

 • vstupovat se zvířaty

 • jízda na kole

 • kouření (včetně elektronické cigarety), konzumace alkoholu a omamných látek

 • manipulovat s otevřeným ohněm

 • užívání zařízení pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký.

 • vstupovat na hřiště ve stavu, který brání jeho užívání.

  4. Návštěvník je povinen:

 • respektovat provozní řád a pokyny správce

 • chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe (dle pravidel dané hry)

 • dodržovat čistotu

  5. Vstupem na hřiště se každá osoba podrobuje tomuto provoznímu řádu, je povinna toto ustanovení dodržovat a dbát pokynů správce sportoviště.

  Všeobecné pokyny:

 • Každá osoba pohybující se na hřišti je povinna uposlechnout všech pokynů správce.

 • Všechny osoby pohybující se na hřišti se musí ve vlastním zájmu chovat opatrně a předcházet tak případným úrazům, neboť provozovatel hřiště nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním provozního řádu multifunkčního hřiště.

 • Provozovatel nenese za odložené věci na hřišti (ani jinde v areálu sportoviště) žádnou zodpovědnost.

 • Každý je povinen dodržovat dobu pronájmu hřiště. Mimo tuto stanovenou dobu, není povoleno se na hřišti pohybovat.

 • Úrazy, či jiné mimořádné události je každá osoba povinna hlásit zodpovědné osobě - správci sportoviště.

 • Zachovávat hlučnost na co nejnižší úrovni na hřišti i v jeho okolí. Při užívání klubovny v noci je nutno dodržovat noční klid v době od 22:00 do 06:00 hod.

6. Hřiště si lze rezervovat u správce na tel. čísle 724 076 947 s tím, že veškeré rezervace mají přednostní právo užívání.

7. Vstup na hřiště je povolen pouze v hladké sportovní obuvi.

8. V případě zjištění závady na hřišti, prosím bez prodlevy kontaktujte správce sportoviště.

 

Kontakty: správce areálu p. Mičulka Milan - 724 076 947

                 obecní úřad Lhotka - 558 661 850

                 policie ČR - 158, 112,

                 záchranná zdrav. služba - 155, 112

                 hasičský záchranný sbor - 150, 112

UPOZORNĚNÍ:

 • Ve všech venkovních prostorách sportoviště je zakázáno používat reprodukovanou a živou reprodukovanou hudbu. Je taktéž zakázáno volné pobíhaní psů. Ve všech prostorách sportoviště je nutno dodržovat noční klid v době od 22:00 do 06:00 hod.

 • Za úmyslné poškození hřiště nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu či nedodržováním herních pravidel nese odpovědnost v plné výši osoba, která provozní řád nedodržela.

Děkujeme Vám, že provozní řád dodržujete.

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce Lhotka, tj. dnem 17. 9. 2015.

 


Příloha č.1

k provozním řádům  „Klubovny sportoviště a multifunkčního hřiště ve Lhotce"

 

Objednávání klubovny je u správce areálu na telefonním čísle 724 076 947.

Při objednání klubovny nutno sdělit, zda zájemce chce objednat i multifunkční hřiště.

Do 7 dnů od doby telefonické objednávky je nutno zaplatit správci areálu rezervační poplatek.

Rezervační poplatek bude vrácen při uskutečnění akce, nebo oznámení o neuskutečnění akce minimálně 3 týdny před plánovaným termínem akce.

Rezervační poplatek se nevrací, pokud se akce neuskuteční a je odvolána zájemcem v době kratší, než 3 týdny před objednaným termínem konání.

Budova s klubovnou se zpětně předává správci v uklizeném stavu.

Kauci vybírá správce areálu před konáním akce, při převzetí klíčů od klubovny.

Rezervační poplatek, nájem za použití klubovny, včetně kauce se platí správci areálu.

Nájem za použití multifunkčního hřiště se platí správci areálu, nebo prodávající v Potravinách u Ivánků.

Výběrem nájmu může být pověřen starostou obce i jiný zástupce provozovatele.

 

Ceník č. 3

 

Ceník za použití zařízení v areálu Sportoviště

 

Budova s vybavením:      500 Kč rezervační poplatek

                                         80,- Kč/hod + spotřebovaná el. energie a voda

                                      5 000 Kč vratná kauce

Zapůjčení budovy začíná předáním klíčů od budovy správcem a ukončení zpětným předání klíčů správci. Předání klíčů je možné pouze v čase od 8,00 hod do 18,00 hod po dohodě se správcem budovy.

Multifunkční hřiště:        60 Kč za 1 hodinu, děti do 18 let jsou osvobozeny od poplatku

 

                                      500 Kč za celodenní nájem

                                                    

Tento ceník nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019

 

 

 

 

 


| | Nahoru  ↑