Nacházíte se zde: Úvod > Mateřská škola

Školní řád MŠ 2019

 

 

Mateřská škola Lhotka, příspěvková organizace

 

Mateřská škola v obci Lhotka je provozována obcí Lhotka od roku 1949, v přízemních prostorách dnes téměř stoleté školní budovy. Za bezmála sedmdesát let doznal interiér i exteriér stejně jako přilehlá zahrada nemalých změn. Samotná Mateřská škola byla zpočátku jen polodenní a v roce 1964 byl provoz rozšířen na celodenní. Prioritou vždy byla a dodnes je vlastní školní kuchyně. K 1.9.2018 má mateřská škola naplněnou kapacitu - 28 dětí. Předškolní vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu Okolo Lhotky cestička.

V den zápisu dětí do mateřské školy je každoročně pořádán Den otevřených dveří a zve k návštěvě i vás.

 


 

Mateřská škola Lhotka, příspěvková organizace

nabízí volné místo k přijetí dítěte pro školní rok 2019-2020.

Kontakt: +420 723 052 755


Mateřská škola Lhotka, příspěvková organizace, Lhotka 111, 739 47, IČ:70985316

Čj.: MŠ/103/2019                                                                                                                                                                     

Datum vydání rozhodnutí: 16.5.2019

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola Lhotka, příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává ředitelka školy Miroslava Laníková, rozhodla podle ustanovení § 34, §165 odst. 2 písm. b)  a §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k předškolnímu vzdělávání, ke dni 1.9.2019 na základě žádosti o přijetí.

Žádosti podané dne 16.5.2019 prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, příspěvková organizace od 1.9.2019 se vyhovuje v plném rozsahu. V souladu s § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se odůvodnění neuvádí. 

Dítě, přijato k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019-2020, bylo evidováno pod číslem 103.

Zkušební pobyt dítěte v mateřské škole se stanoví na tři měsíce od data zahájení docházky.

 Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení prostřednictvím ředitelky Mateřské školy Lhotka, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

Datum vyvěšení: 16.5.2019

Datum sejmutí :

 

Miroslava Laníková

ředitelka 

 

 


Mateřská škola Lhotka, příspěvková organizace, Lhotka 111, 739 47, IČ:70985316

Čj.: MŠ/96/2019                                                                                                                                                                     

 

Datum vydání rozhodnutí: 7.5.2019

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Mateřská škola Lhotka, příspěvková organizace, jejíž činnost vykonává ředitelka školy Miroslava Laníková, rozhodla podle ustanovení § 34, §165 odst. 2 písm. b)  a §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů o přijetí k předškolnímu vzdělávání, ke dni 1.9.2019 na základě žádosti o přijetí.

Žádosti podané dne 2.5.2019 prostřednictvím zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, příspěvková organizace od 1.9.2019 se vyhovuje v plném rozsahu. V souladu s § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se odůvodnění neuvádí.

 

Děti, přijaty k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019-2020, evidovány pod čísly:

89,90,91,93,94.

 

Zkušební pobyt dítěte v mateřské škole se stanoví na tři měsíce od data zahájení docházky.

 

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne vyvěšení prostřednictvím ředitelky Mateřské školy Lhotka, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

 

Datum vyvěšení: 7.5.2019

Datum sejmutí :

Miroslava Laníková

 

ředitelka 

 

Mateřská škola Lhotka, příspěvková organizace, ms.lhotka@tiscali.cz, tel.: +420 558 686 422

 

přijme učitelku mateřské školy

 s předepsanou kvalifikací, na úvazek 0,279, s nástupem 1.9.2019.

 

 

 


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - OKOLO LHOTKY CESTIČKA

Výlety, exkurze

Děti jezdí na turistické výlety, exkurze, úspěšně proběhl lyžařský výcvik. V rámci kulturních a společenských akcí vystupují děti s programy pro naše občany. Díky ochotě rodičů probíhá kroužek anglického jazyka, přispívají i na zvelebování prostředí školní zahrady a různé akce.

 

Kontakt tel: +420558 686 422

             e-mail: ms.lhotka@tiscali.cz

 

 

Mateřská škola Lhotka, příspěvková organizace IČ 70985316

Povinně zveřejňované informace GDPR

Mateřská škola Lhotka, příspěvková organizace, (dále jen „Škola") jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, žáků a dalších subjektů Školy. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Škole zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování však Škola provádí jen výjimečně.

Škola respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Škola zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných v zájmu Školy, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Škola zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Přesto má každá  dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Škola pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Školy, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

Na Školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS x9iktzs, emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: ms.lhotka@tiscali.cz , prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Mateřská škola Lhotka, příspěvková organizace, Lhotka 111, 739 47 Kozlovice, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Mateřská škola Lhotka, příspěvková organizace, Lhotka 111, 739 47 Kozlovice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Školu obracet za účelem uplatnění práva:

- na přístup k osobním údajům,
- na opravu osobních údajů,
- na výmaz osobních údajů,
- na omezení zpracování osobních údajů,
- vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
- na přenositelnost údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Školu je Ing. Jan Gubáš, email: gubas@catania.cz

 

 

Předškoláci 2016/2017
Předškoláci 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

         Loučení s mateřskou školou

 

       Návštěva dětí MŠ v hřebčíně v Kozlovicích

 

 

Drakiáda 2012      Drakiáda 2012

 

 

 

Lyžařský výcvik      Lyžařský výcvik

 

 

Aktivity školky       Aktivity MŠ

 

 

Předškoláci 2013/2014 Předškoláci 2013/2014                    


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


| | Nahoru  ↑