Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > školní a vzdělávací program MŠ Lhotka

školní a vzdělávací program MŠ Lhotka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (02.11.2012)

školní a vzdělávací program MŠ Lhotka

Mateřská škola Lhotka, příspěvková organizace, Lhotka 111, 739 47

  Č.j.: MŠ/90/2010

 

 

 

ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  ROGRAM 

PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

 

1.9.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání Mateřské školy Lhotka, příspěvková organizace, byl projednán na pedagogické radě dne 1.9.2010.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

1. Identifikační údaje o škole

 

 

Škola:          Mateřská škola Lhotka, příspěvková organizace, LHOTKA 111, 739 47,

                     tel. 558 686 422,

                     IČ.:70985316   

                     ms.lhotka@tiscali.cz

                     se sídlem ve Lhotce, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský.

Zřizovatel:   Obec Lhotka

Ředitelka:    Miroslava Laníková, zpracovatelka ŠVP PV

Název ŠVP: Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání

Platnost :     do 31.8.2013 

 

 

 

2. Obecná charakteristika školy

 

            Mateřská škola Lhotka byla založena v říjnu 1949. Jako  příspěvková organizace pracuje od 1.1.2003. Je jednotřídní, věkově heterogenní s kapacitou 25 dětí a provozem 6:45 - 15:45 hodin. Je umístěna v přízemí školní budovy z roku 1931. Budova, nyní využívaná pouze mateřskou školou, stojí u hlavní silnice uprostřed obce Lhotka. Vesnička s 500 obyvateli, dnes známá pořádáním folklorních Sochových národopisných slavností se nachází v překrásném přírodním prostředí pod Ondřejníkem, který je součástí štramberské pahorkatiny v předhůří Beskyd, na trase Frýdlant n.Ostravicí- Metylovice-Lhotka-Kozlovice-Frenštát p.Radhoštěm. 

            Mateřská škola solupracuje s rodičovskou veřejností a Klubem žen ve Lhotce.

 

        

    3. Podmínky vzdělávání

 

            Věcné vybavení je funkční. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek dětí je přizpůsobeno antropometrickým požadavkům a odpovídá počtu dětí.

            Děti mají k dispozici dostatek hraček, pomůcek, nářadí, náčiní i materiálů, které odpovídá jejich počtu i věku a je umístěno na dostupných místech. Vše je průběžně obnovováno

a doplňováno.

            Děti samy svými výtvarnými pracemi zdobí interiér MŠ.

            Na budovu bezprostředně navazuje mateřskou školou využívaná oplocená zahrada vybavena pískovištěm, houpačkami a dřevěným domečkem a dřevěnou lezecí sestavou se skluzavkami zajištěnými bezpečnostními dopadovými plochami. V areálu zahrady v letním období obec  Lhotka pravidelně pořádá folklórní Sochovy národopisné slavnosti.

Plnohodnotnou, pestrou a vyváženou stravou s vhodnou skladbou jídelníčku a dodržením doporučených intervalů mezi jídly je zajišťována životospráva z vlastní školní kuchyně. Děti mají po celou dobu pobytu v MŠ ve svých hrníčcích dostatek tekutin k zajištění pitného režimu.

            Pravidelný denní rytmus a řád je flexibilní a umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám i aktuální situaci, čímž je možné reagovat na neplánované události v životě dětí a celé mateřské školy.              

           

 

1

            Děti pobývají  každodenně venku, přičemž program činností je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší a povětrnostním vlivům. Mají zajištěn dostatek volného pohybu nejen v areálu zahrady, ale i v interiéru MŠ (v prostorných třídách v 1.poschodí).

            V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Dětem s nižší potřebou spánku je namísto odpočinku na lůžku nabízen jiný klidný program.

            Pedagogické, ale i ostatní pracovnice se samy chovají podle zásad zdravého životního stylu

a poskytují dětem přirozený vzor.

 

            Psychosociální podmínky,  které naše mateřská škola nabízí jsou díky vzájemným vztahům  mezi zaměstnanci velmi dobré a je potřeba nadále je podporovat, upevňovat a rozvíjet.

Nově příchozí děti mají možnost se na  prostředí postupně adaptovat. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití.   

            Vzdělávací nabídka odpovídá potřebám a mentalitě předškolního dítěte. Pedagogický styl  je podporující, projevuje se přímou vstřícnou empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dítětem, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte.

 

             Organizační zajištění chodu MŠ je dáno Školním řádem -programem, dostatečně pružným, umožňujícím reagovat na individuální možnosti dětí. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, pravidelně jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti  v malých, středně velkých i velkých skupinách. Je dbáno na osobní soukromí dětí.

            Povinnosti a pravomoci pracovníků jsou vymezeny pracovními náplněmi a řády jednotlivých pracovišť. Ředitelka zapojuje spolupracovnice do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomoci a respektuje jejich názor. Vyhodnocuje jejich práci, pozitivně je motivuje

a podporuje jejich vzájemnou spolupráci.

            Pedagogické pracovnice pracují jako tým podle jasně vymezených  a společně vytvořených pravidel. Zúčastňují se školících akcí a přispívají tak k vlastnímu sebevzdělávání, čehož využívají

při plánování vzdělávání, ktré je funkční, řídí se metodickými zásadami vzdělávání předškolních dětí, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby. Pedagogické pracovnice nabízejí rodičům poradenský servis. Jednají s rodiči ohleduplně, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad.

            Ředitelka ve spolupráci s druhou pedagogickou pracovnicí a na základě podkladů Školního vzdělávacího programu předškolního vzdělávání vypracovává Třídní vzdělávací program. Spolupracuje se zřizovatelem, s odborníky poskytujícími pomoc při řešení individuálních vzdělávacích problémů dětí.

            Rodiče jsou dostatečně informováni o veškerém dění v mateřské škole (tabule, nástěnky, telefon, e-mail: ms.lhotka@tiscali.cz, www.obec-lhotka.eu ...) a mají prostor pro možnou spolupráci- spoluúčast na tvorbě školního i třídního vzdělávacího programu mateřské školy i jiných aktivitách.

 

 

4. Organizace vzdělávání

           

            Mateřská škola Lhotka, příspěvková organizace, Lhotka 111,  739 47  podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (ŠZ § 34) organizuje předškolní vzdělávání

pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, které mají bydliště ve Lhotce a v případě volné kapacity v okrajových částech  Kozlovic, Metylovic i v jiných obcích.

 

 

 2

 

Ředitelka mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok. Rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

            K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením

povinné školní docházky.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě praktického lékaře. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

  Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

Dětem se v mateřské škole poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování.

Vzdělávání je poskytováno za úplatu, v posledním ročníku mateřské školy zřizované obcí se poskytuje bezúplatně.

Výši úplaty snížení nebo prominutí, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním, rozhoduje ředitelka.

            Pro školní rok 2010-2011 a 2011-2012 má  mateřská škola zvýšenou kapacitu z 22 na 25 dětí a provoz 6:45-15:45 hodin.

Během roku bývá  provoz MŠ obvykle přerušen v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou                       měsících. Omezení nebo přerušení oznamuje ředitelka MŠ  zákonným zástupcům  nejméně 2 měsíce předem. Na základě písemné žádosti  zákonného zástupce podané ředitelce školy    nejpozději 30 dnů před omezením nebo přerušením provozu zabezpečí ředitelka školy

ve spolupráci se zřizovatelem pobyt dítěte v jiné mateřské škole.  

 

 Vnitřní režim mateřské školy

06:45   Hry a činnosti dětí, pohybové aktivity individuální, skupinové, frontální  /spontánní            

i řízené/

08:20   Dopolední svačinka

 

08:45   Integrované činnosti s průřezovým obsahem /hudebním, literárním, jazykovým,                výtvarným, pohybovým, rozvíjejícím hrubou i jemnou motoriku dle vzdělávací nabídky         Třídního vzdělávacího programu  /řízené i spontánní, individuální i skupinové/,                        v prostorách MŠ i venku

                       

09:30   Pobyt venku  /v zahradě, na vycházce/

 

11:30   Oběd

 

12:00   Klidový režim, případně klidné aktivity dětí s nižší potřebou spánku

 

14:30   Odpolední svačinka

 

            Spontánní i řízené činnosti /individuální i skupinové/ v MŠ i venku v zahradě  do 15:45

 

3

5. Charakteristika školního vzdělávacího programu

 

            Vlastní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Mateřské školy Lhotka, příspěvková organizace vytvořený podle Rámcového vzdělávacího programu, pro předškolní vzdělávání, několik let ověřovaný a přepracovávaný  preferuje zdravý životní styl, podporuje enviromentální výchovu, vede děti ke „zpěvnosti" a  zaměřuje zvýšenou pozornost na oblast komunikativních dovedností a grafomotoriky.

Je zpracován pro období: 2010-2013

 

 

             

            „Není možné, aby člověk žil šťastně, nežije-li rozumně."

                                                                                         Epikuros

 

 

            Pro  naplněnost slov tohoto motta nám bude nápomocen rámcový cíl:

ZÍSKÁNÍ OSOBNOSTNÍCH POSTOJŮ   /osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí/.

 

 

Rámcový cíl se promítá do oblasti : - biologické (dítě a jeho tělo),

                                                           -psychologické (dítě a jeho psychika)                                                                                               -interpersonální (dítě a ten druhý)     

                                              -sociálně-kulturní (dítě a společnost )     

                                                           -enviromentální (dítě a svět)

a získává podobu dílčích cílů.

Jejich průběžné naplňování vzdělávací nabídkou zpracovanou Třídním vzdělávacím programem

směruje vzdělávání ke klíčové kompetenci (výstupu): - k učení

                                                                                             - k řešení problémů

                                                                                             - komunikativní

                                                                                             - sociální a personální

                                                                                             - činnostní a občanské

      Naplněním klíčových kompetencí bude dosaženo rámcového cíle.

 

 

 

6. Vzdělávací obsah                                

 

            Vzdělávací obsah je vytvořen jako specifický integrovaný celek jednotlivými tématickými celky s podtématy, představuje hlavní prostředek vzdělávání v mateřské škole a je východiskem pro přípravu vzdělávací nabídky Třídního vzdělávacího programu.

            Pojmenování támatických celků vychází z názvů písní, jak vyplývá z dlouhodobého plánu rozvoje MŠ Lhotka, příspěvková organizace a z odkazu místního sběratele lidových písní Vincence Sochy.

Tématické celky-témata i jejich podtémata zasahují všechny oblasti (biologické, psychologické, sociální, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální) a jsou vzhledem k nim průřezové. Jsou různě rozsáhlé, dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé.

 Zaměření vychází z přirozených potřeb dítěte, je jim blízké a srozumitelné, užitečné a prakticky využitelné. Pomáhá dětem chápat sebe sama, učit se porozumět a orientovat se v dění  kolem sebe i okolním světě. Jako novinku zařazujeme seznamování dětí se základy anglického jazyka.

 

 

4

6. 1. Tématické celky

 

Lhotecká dědina                              

... a MŠ                                               

...a její silnice cesty a cestičky           

...sklízí úrodu ze zahrad

(ovoce, zelenina)

                             

...voda hučí po lučinách,...              

Rybník a potok                                              

 Louka, les (odpady)                          

 

Ptám se vás proč, proč, proč                       

Barvy a tvary                                      

Nářadí a náčiní                                   

Věci denní potřeby

                                  

Zvonečky se rozléhají                                  

Vánoční tradice, koledy,

vaříme a pečeme na vánoce    

 

 Zima, zima, zimička                         

Počasí, příroda odpočívá                    

Zimní sporty

                                              

Bude zima, bude mráz                                 

Zvířata a ptáci v zimě                          

 

Travička zelená                                           

Jarní květiny                                       

Život v trávě                                       

Domácí zvířata a mláďata                   

ZOO (a záliby), Cirkus                                              

Velikonoce                                                    

 

Všechno naše máma umí                 

Maminka a rodina                                                                                        

Já a moje tělo                                     

Profese

                                                          

Jede vláček, jede vlak                                

Dopravní prostředky,

značky a bezpečnost na silnici 

Cestování                                                       

Všude žijí lidé                                     

 

 

Poznámka: Tématické celky-témata i podtémata  neohraničuje časové období, ale vyčerpání šíře námětu a také zájem dětí.

 

 

 

 

5

6. 2. Vzdělávací cíle     

 

                                                           KK: klíčové kompetence =soubory

                                                            předpokládaných vědomostí, dovedností,

                                                            schopností, postojů a hodnot důležitých pro

                                                            osobní rozvoj v oblasti učení, řešení problémů,

                                                            komunikace, sociální a personální i činnostní a

                                                            občanské

                                                           DVC: dílčí vzdělávací cíle (záměry), které

                                                            prostřednictvím vzdělávací nabídky vedou k

                                                            dosažení očekávaných výstupů

                                                            (předpokládaných výsledků)

                                                            VN: vzdělávací nabídka

Témata, podtémata

 

Lhotecká dědina                                -KK: Spoluvytváří pravidla společného soužití     

                                                             mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe

                                                             potřebu je zachovávat

... a MŠ                                                -DVC: jednoduché pracovní a sebeobslužné

                                                             činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování,

                                                              blékání, úklidu, úpravy prostředí apod.

                                                             Osvojování si elementárních poznatků,

                                                             schopností a dovedností důležitých v

                                                             navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým

                                                             lidem.

                                                             Rozvoj řečových schopností a jazykových

                                                             dovedností receptivních ( vnímání,

                                                             naslouchání, porozumění) i produktivních

                                                             (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního

                                                             projevu, vyjadřování).

...a její silnice cesty a cestičky           -DVC: Seznamování s místem a prostředím, ve

                                                            kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu

                                                            k němu

...sklízí úrodu ze zahrad

(ovoce, zelenina)                                 -DVC:Osvojení si věku přiměřených

                                                              praktických dovedností

 

...voda hučí po lučinách,...               -KK: Ví, že není jedno v jakém prosdtředí žije,

                                                            uvědomuje si, že se svým chováním na něm

                                                            podílí a že je může ovlivnit.

Rybník a potok                                   -DVC: Rozvoj úcty k životu ve všech jeho                                                                                         formách.

 Louka, les (odpady)                           -DVC: Vytvoření povědomí o vlastní                                                                                      sounáležitosti se světem, s živou a neživou                                                                                          přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 

Ptám se vás proč, proč, proč            - KK: Nebojí se chybovat, pokud nachází                                                                                         pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za                                                                          snahu

Barvy a tvary                                      - DVC:  Osvojení si elementárních poznatků o                                                                                   znakových systémech a jejich funkci (abecedy,                                                                                                       

 

 6

                                                           čísla). Rozvoj, zpřesňování a kultivace                                                                                               smyslového vnímámí, přechod od konkrétně                                                                           názorného myšlení k myšlení slovně-logickému                                                                                   (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti,                                                                                        přechod od bezděčných forem těchto funkcí k                                                                                  úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a                                                                          fantazie.

Nářadí a náčiní                        -DVC:Rozvoj kooperativních dovedností

Věci denní potřeby                              -DVC: Rozvoj společenského a estetického                                                                                       vkusu.

 

Zvonečky se rozléhají                       -KK: Dětským způsobem projevuje citlivost a                                                                                   ohleduplnost k druhým, pomoc slabším,                                                                                             rozpozná nevhodné chování, vnímá                                                                                                     nespravedlnost, ubližoání, agresivitu a                                                                                     lhostejnost.

Vánoční tradice, koledy,

vaříme a pečeme na vánoce                 -DVC:Rozvoj schopnosti žít ve společenství                                                                           ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se),                                                                        přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k                                                                                  rodině, k ostatním dětem), vnímat a přijímat                                                                                   základní hodnoty v tomto společenství                                                                                    uznávané. Rozvoj komunikativních dovedností                                                                                   (verbálních i neverbálních) a kultivovaného                                                                              projevu. Posilování přirozených poznávacích                                                                          citů ( zvídavosti, zájmu, radosti z objevování                                                                             apod.)

 

 Zima, zima, zimička              - KK: Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i                                                                         druhých, chová se odpovědně s ohledem na                                                                                       zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i                                                                           společenské)

Počasí, příroda odpočívá                     -DVC: Rozvoj tvořivosti (tvořivé


| | Nahoru  ↑