Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > něco málo z Mikráče

něco málo z Mikráče

Několik informací z Mikráče (06.02.2010)

Informace FÚ Frýdek-Místek

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2010 zcela končí platnost osvobození od daně ze staveb podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona o dani z nemovitostí, na které vznikl nárok ve zdaňovacích obdobích do roku 2008 včetně, přičemž počínaje zdaňovacím obdobím roku 2009 již nový nárok na toto osvobození nevzniká.

VInformační leták Ministerstva financí

 

Změny sazeb daně z nemovitostí od 1. 1. 2010

Zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním

rozpočtu České republiky na rok 2010, se s účinností od 1. 1. 2010 mění také ustanovení § 6 odst. 2 a § 11

odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani

z nemovitostí"), jimiž jsou upraveny sazby daně z nemovitostí.

 

SAZBY DANĚ Z NEMOVITOSTÍ PLATNÉ K 1. LEDNU 2010

1. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí:

A - orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad ...................................... 0,75%

B - trvalý travní porost ...................................................................................... 0,25%

C - hospodářský les ................................................................................ 0,25%

D - rybník s intenzívním a průmyslovým chovem ryb ...................................... . 0,25%

 

2. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí:

E - zastavěná plocha a nádvoří ............................................................ 0,20 Kč/m2

F - stavební pozemek ......................................................................  2,00 Kč/m2

G - ostatní plocha ............................................................................  0,20 Kč/m2

 

3. Základní sazby daně ze staveb podle § 11 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí:

Stavby:

H - obytný dům ................................................................................. 2 Kč/m2

 I - ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu ....................................   2 Kč/m2

J - stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využív. pro individuální rekreaci    6 Kč/m2

K - stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci .................... 2 Kč/m2

L - garáž vystavěná odděleně od obytného domu ................................................ 8 Kč/m2

M - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství ..........................................    2 Kč/m2

N - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba ........... 10 Kč/m2

O - ostatní podnikatelská činnost .............................................................................    10 Kč/m2

P - ostatní stavba ................................................................................. 6 Kč/m2

 

Jednotky:

R - byt ........................................................................................... 2 Kč/m2

Samostatný nebytový prostor:

S - zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství ..................................   2 Kč/m2

T - průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba .............. 10 Kč/m2

U - ostatní podnikatelská činnost ...............................................................................  10 Kč/m2

V - samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž ....................................    8 Kč/m2

Z - ostatní samostatný nebytový prostor ....................................................    2 Kč/m2

 

Podle ustanovení § 13a odst. 2 zákona o dani z nemovitostí, dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze

 a) ke změně sazeb daně,

 b) ke změně průměrné ceny půdy přiřazené ke stávajícím jednotlivým katastrálním územím podle § 5 odst. 1,

 c) ke stanovení nebo ke změně koeficientu podle § 6 odst. 4, § 11 odst. 3 a 4 nebo podle § 12, anebo

 d) k zániku osvobození od daně, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou podle § 4 odst. 1 písm. v)

nebo uplynutím zákonem stanovené lhůty a předmět daně není ani částečně osvobozen od daně z jiného důvodu, poplatník není povinen podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání ani sdělit tyto změny. Daň se vyměří ve výši poslední známé daňové povinnosti upravené o změny podle písmen a) až d) a výsledek vyměření se poplatníkovi sdělí

platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2010 zcela končí platnost osvobození od daně ze staveb podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona o dani z nemovitostí, na které vznikl nárok ve zdaňovacích obdobích do roku 2008 včetně, přičemž počínaje zdaňovacím obdobím roku 2009 již nový nárok na toto osvobození nevzniká.

 

V novém roce trochu statistiky

Počty obyvatel: k l. l. 2010 máme celkem 488 obyvatel, z toho 246 mužů a 242 žen. Nad 18 let je nás 395, z toho 198 mužů a 197 žen, nad 60 let věku je 89 občanů, z toho 35 mužů a 54 žen. Průměrný věk obyvatel je 38 let, mužů 37, žen 39.

 

Přestupky

V naší obci řešil Magistrát města Frýdek-Místek 3 přestupky za r. 2009.

 

Pozvání

Klub seniorů pořádá 12. 2. 2010 Přátelský večírek v hostinci Pod Ořechem v 15.00 hod. Zvou senoři, ceny do tomboly vítány.                                                                       M. Tobolová

 

 

Jubilea

 

leden

 

 

 

Slípková Blažena

82

 

 

 

 

 

únor

 

 

 

Rybář Bedřich

87

Toflová Františka

86

Zlá Božena

85

Veličková Pavla

60

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, lásky a rodinné pohody.
Šipkový turnaj

V hostinci Pod Ořechem se konal 9. ledna 2010 šipkový turnaj. Nejlépe se umístili:

l. místo Lenka Kalusová a Aleš Stonavský, 2. místo Radka Němcová a Martin Kubala, 3. místo Nikola Slípková a Pepa. Turnaje se zúčastnilo 6 dvojic.             Ivan Slípek

 

Tříkrálová sbírka

Velké poděkování patří Vám všem, kteří jste přispěli našim koledníkům do pokladničky. Tříkrálovou sbírku pořádá  Charita, v letošním roce nás obcházely s koledou  4 skupinky koledníků pod vedením Tomáše Kaluse, p. Lucie Němcové, p. Šárky Sobkové a Pavla Pečínky. Celkem bylo vybráno 21. 960,- Kč (o 2 tisíce méně než v loňském roce). K rozpečetění pokladniček došlo na obecním úřadě  zástupcem Charity FM p. Jiřím Cachnínem.

 Poděkování patří jak vedoucím skupinek, tak dětem - koledníkům, jistě to není lehký úkol v mrazivém zimním počasí obejít a zakoledovat u každých dveří naší obce.(foto)                 RK

 

Informace z knihovny

Knihovna v naší obci zve své příznivce k návštěvě i v tomto novém roce a nabízí k přečtení nové knihy pro mládež i dospělé. Stalo se už tradicí, že okresní knihovna ve Frýdku-Místku nás zásobuje knihami z regionálního knižního fondu veškerých žánrů. Za tyto služby, které rozšiřují nabídku pro naše občany,  jim patří poděkování.

Knihovna je otevřena každý čtvrtek od 17.-19. hod. a návštěvníci knihovny mohou využívat taky internet, který nabízí informace různého typu.

Na závěr bych chtěla za sebe i obecní úřad popřát do nového roku 2010 všem příznivcům knihovy hodně zdraví, elánu a pokojenost.                                                      Emílie Slípková

 

Zápis do mateřské školy se koná 10. února!

 

           


| | Nahoru  ↑