Nacházíte se zde: Úvod > Obecní úřad

Obecní úřad Lhotka

1. Název

Lhotka pod Ondřejníkem

katastrální území "Lhotka u Frýdku - Místku"

2. Důvod a způsob založení

Obec Lhotka pod Ondřejníkem vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jako právní subjekt. Tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Obec je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

3. Organizační struktura

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OU. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu.

Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

Organizace zřizované obcí:

  • Mateřská škola Lhotka, příspěvková organizace

4. Kontaktní informace

Kontaktní informace a formulář pro vaše dotazy naleznete na stránce Kontakty.

5. Bankovní spojení

1690539349/0800 - Česká spořitelna a.s.

6. IČ

IČ 00296864

7. DIČ

DIČ CZ00296864

8. Dokumenty

Další důležité dokumenty a informace naleznete na úřední desce obecního úřadu

9. Žádosti o informace

Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím definuje základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Na základě tohoto zákona je obec poviná poskytnou informace, které jsou spjaty s jejím působením, a to do lhůty stanovené zákonem.

  1. do 15 dnů od podání žádosti poskytne informace nebo rozhodnutí o odmítnutí žádosti ze závažných důvodů lze pak lhůtu prodloužit o 10 dní.
  2. do 7 dnů od podání žádosti vyzvat žadatele k doplnění či upřesnení žádosti, pokud žadatel do 30 dnů požadované informace nepředloží bude žádost odmítnuta.

Způsob podání žádostí:

  1. ústně na Obecním úřadě Lhotka pod Ondřejníkem v úředních hodinách
  2. písemně poštou na adresu:
    Obecní úřad Lhotka, Lhotka 89, PSČ 739 47, Lhotka
  3. elektronicky na email info@obec-lhotka.eu nebo pomocí formuláře v záložce Kontakty

10. Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Veškeré dotazy, žádosti a další podání můžete doručovat osobně, písemně nebo elektronicky na adrese uvedené v sekci Kontakty.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u Obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Opravné prostředky lze podávat ústně nebo písemně na adrese uvedené v sekci kontakty.

12. Formuláře

Další potřebné a užitečné formuláře naleznete v sekci Formuláře.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

V případě, že ocitnete v nové nebo závažné životní situaci, můžete kontaktovat Obecní úřad s žádostí o radu nebo o pomoc. Řešení běžných životních situací také naleznete na na portálu Ministerstva vnitra.

14. Nejdůležitější předpisy: 

Obecní vyhlášky

Zákony České republiky (odkazy vedou na weby jiných institucí):

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie:

-černobíle A4 jednostranně-2,50 Kč , oboustranně-3,50 Kč

-černobíle A3 jednostranně-5,00 Kč, oboustranně- 6,00 Kč

cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči:

disketa 10,00 Kč, CD disk 50,00 Kč

cena počítačového výstupu je ji informace poskytována formou počítačového tisku:

černobíle A4 -1,00 Kč, barevně A4 - 2,50 Kč

je-li informace na vyžádání zaslána poštou- dle sazebníku poštovních služeb

osobní náklady-přesáhne-li doba vyhledávání a zpracování 1 hod.činní za každou další započatou hodinu -144 Kč

16. Licenční smlouvy

Obec nemá žádné licenční smlouvy.

17. Výroční zpráva

17. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá Obec Lhotka tuto „Výroční zprávu za rok 2017.

a)

počet písemně podaných žádostí o informace

2

b)

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

c)

počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

d)

opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

0

e)

přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení:

0

f)

poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

g)

počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

h)

další informace vztahující se k uplatňování zákona:

0

Žádosti o poskytnutí informací dle § 13 odst. 1 se podávají ústně nebo písemně a lze je podat i prostřednictvím elektronické pošty.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta a anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Informace jsou občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce, prostřednictvím úřední desky v obci, webových stránek, elektronické úřední desky v rámci webových stránek a řadou dalších způsobů.

V průběhu roku starosta, místostarosta, zastupitelé a zaměstnanec obecního úřadu poskytli značné množství ústních, telefonických, i písemných informací institucím a občanům, kteří se na OÚ obrátili, i když se přímo neodvolávali ve svých žádostech na zákon č. 106/1999 Sb.

Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací. Tyto ústní žádosti a poskytované ústní informace (odpovědi) se neevidují.

V případě poskytování informací na písemnou žádost (§ 14 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.), obec Lhotka postupovala v souladu s § 14 uvedeného zákona.

Obec je oprávněna v souvislosti s poskytováním informací dle § 17 odst. 1 zákona č.106/1999 Sb., žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli. Tuto úhradu obec v roce 2017 nepožadovala.

V roce 2017 nebyla podána žádná písemná stížnost podle zákona č.106/1999  § 16 a., ani odvolání podle § 16

Ve Lhotce dne 16.1.2019

                                                       Kubala Zdeněk, starosta

 

 

 

 


| | Nahoru  ↑