Nacházíte se zde: Úvod > Aktuální informace > Nakládání s odpadními vodami na území obce Lhotka

Nakládání s odpadními vodami na území obce Lhotka

Studie likvidace odpadních vod obce Lhotka (31.08.2020)

Nakládání s odpadními vodami na území obce Lhotka

 

Obec Lhotka získala z Moravskoslezského kraje dotaci ve výši 162 000,-Kč na vypracování Studie likvidace odpadních vod v obci Lhotka z dotačního programu "Podpora řešní nakládání s vodami na území, příp. částí území, obce". 

Cílem Studie nakládání s odpadními vodami v obci Lhotka bylo zajištění základního podkladu pro další rozhodování v procesu přípravy a realizace investičního záměru vybudování kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod v obci.

Obě dvě varianty mají stejný základ větvené sítě a liší se pouze ve způsobu převádění splaškových vod přes místa s nepříznivým sklonem (mírné převýšení terénu). V obou variantách je uvažováno s čištěním splaškových vod na centrální čistírně odpadních vod. Čistírna odpadních vod byla navržena jako mechanicko-biologická a její cena byla vypočítána na 10 772 400,- Kč. Z hlediska materiálu jsou všechny varianty totožné. 

Stoková síť je rozdělena na logické části A, B, C kde každá z nich odvádí odpadní vody z určitého území obce a je tvořena kmenovou stokou DN 300 a podružnými stokami DN 250, které jsou do kmenové stoky zaústěny, případně výtlačným potrubím. V obou variantách je zcela totožná část A i B, která umožňuje většinou gravitační odkanalizování spádového území. Pouze v místech nepříznivého sklonu terénu jsou navrženy výtlačné řady, které se pak napojují na gravitační stoku. Část C je z hlediska morfologie terénu také místy složitější, protože je potřeba v jednom úseku překonat převýšení. Tento úsek je řešen variantně. 

První varianta odkanalizování části C počítá s kombinací gravitačního a tlakového vedení splaškových vod. Splaškové vody jsou od nemovitostí gravitačně svedeny do kmenové stoky, která je rozdělena na 1.část a 2.část. 2. část stoky končí v ČSOV 1 (čerpací stanici odpadních vod) odkud jsou splašky přečerpány prostřednictvím výtlačného řadu do vyšších míst a zde opět napojeny na 1.část stoky. Dále vše pokračuje gravitačně až na ČSOV 2 a dále výtlakem do ČOV. Cena této varianty odkanalizování je 81 900 460,- Kč s délkou kanalizační sítě 6 704 m. 

V druhé variantě návrhu odkanalizování části C je počítáno pouze s gravitačním odvedením splaškových vod z této lokality. A zbytek návrhu je stejný jako ve variantě 1. Cena této varianty odkanalizování je 81 480 988,- Kč s délkou kanalizační sítě 6 348 m. 

Součástí ceny jsou v obou variantách také veřejné části domovních přípojek. 

Odhad investičních nákladů byl proveden na základě informací z metodické příručky (Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí – aktualizace 2020 vydané Ústavem územního rozvoje a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.) a může dojít k jejich zvýšení při zjištění neočekávaných okolností během výstavby. Může však dojít také k jejich snížení vzhledem k výběru dodavatele stavby. 

Finanční náklady na jednoho ekvivalentního obyvatele (bez ČOV) u první varianty odkanalizování jsou 126 114,- Kč u druhé varianty 125 370,- Kč. Vstupy pro technickoekonomickou studii byly zajištěny zpracovatelem přímo v terénu zmonitorováním předmětné lokality, komunikaci se zástupci obce a ostatními orgány potřebnými k vypracování této studie. Na základě těchto údajů vznikl odpovídající výsledek. Množství, přesnost a úplnost vstupních údajů se promítne v efektivním naplánování investic, které je nutné do systému odkanalizování, čištění odpadních voda jako takového vložit. Závěry studie nám ukazují, že je potřeba řádně zvážit další postup pro realizaci odkanalizování obce Lhotka. Jelikož obec hospodaří s desetinovým rozpočtemnež je potřeba k realizaci stavby, je nutné zajistit financování z různých dotačních titulů, jak na vypracování realizační projektové dokumentace, tak na samotnou realizaci. 


| | Nahoru  ↑